IMPACT 19 ( -0.50 -2.63% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ IMPACT “ ปันผล 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิมแพ็คโกรท
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
05-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2021-30/Jun/2021
05-08-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Apr/2021-30/Jun/2021
20-05-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-31/Mar/2021
20-05-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2021-31/Mar/2021
11-02-202124-02-202112-03-2021เงินปันผล0.2001/Oct/2020-31/Dec/2020
12-11-202025-11-202014-12-2020เงินปันผล0.1201/Jul/2020-30/Sep/2020
13-02-202026-02-202012-03-2020เงินปันผล0.3001/Oct/2019-31/Dec/2019
07-11-201920-11-201913-12-2019เงินปันผล0.2001/Jul/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
08-08-201921-08-201906-09-2019เงินปันผล0.2001/Apr/2019-30/Jun/2019andretainedEarnings
07-02-201920-02-201907-03-2019เงินปันผล0.2401/Oct/2018-31/Dec/2018
08-11-201821-11-201812-12-2018เงินปันผล0.2201/Jul/2018-30/Sep/2018
09-08-201822-08-201806-09-2018เงินปันผล0.2001/Apr/2018-30/Jun/2018
08-02-201820-02-201808-03-2018เงินปันผล0.2101/Oct/2017-31/Dec/2017
27-10-201722-11-201708-12-2017เงินปันผล0.2001/07/17-30/09/17
10-08-201722-08-201707-09-2017เงินปันผล0.1901/04/17-30/06/17
25-05-201706-06-201722-06-2017เงินปันผล0.1501/01/17-31/03/17
14-02-201724-02-201710-03-2017เงินปันผล0.1701/10/16-31/12/16
10-11-201622-11-201609-12-2016เงินปันผล0.1701/07/16-30/09/16
11-08-201623-08-201609-09-2016เงินปันผล0.1701/04/16-30/06/16
26-05-201607-06-201624-06-2016เงินปันผล0.2201/01/16-31/03/16
11-02-201623-02-201611-03-2016เงินปันผล0.1901/10/15-31/12/15
12-11-201524-11-201514-12-2015เงินปันผล0.1801/07/15-30/09/15
13-08-201525-08-201510-09-2015เงินปันผล0.175001/04/15-30/06/15
21-05-201502-06-201519-06-2015เงินปันผล0.1901/01/15-31/03/15
12-02-201524-02-201513-03-2015เงินปันผล0.2322/09/14-31/12/14
14-11-2014ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/14-30/09/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3