IND 2 ( -0.04 -2.06% )

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ IND “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3