INSURE 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ INSURE “ ปันผล 2564

ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
18-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
14-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
14-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
25-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
20-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
21-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
23-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
24-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
25-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
19-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
20-02-200819-03-200808-05-2008เงินปันผล1.0001/01/2007-31/12/2007
24-02-200501-04-200513-05-2005เงินปันผล0.2500
26-02-200401-04-200414-05-2004เงินปันผล1.4000
27-02-200327-03-200316-05-2003เงินปันผล1.0000
27-02-200202-04-200217-05-2002เงินปันผล1.0000
27-02-200102-04-200118-05-2001เงินปันผล1.0000
25-03-199803-04-199819-05-1998เงินปันผล0.8000
26-02-199707-03-199708-04-1997เงินปันผล2.7000
28-02-199602-04-199608-05-1996เงินปันผล2.6000
17-03-199503-04-199508-05-1995เงินปันผล2.6000
02-03-199415-04-199406-05-1994เงินปันผล2.2500
26-02-199330-03-199323-04-1993เงินปันผล2.0000
27-02-199230-03-1992เงินปันผล1.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3