IP 22 ( -0.40 -1.80% )

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ IP “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202111-03-202118-05-2021เงินปันผล0.023401/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-202111-03-202118-05-2021หุ้นปันผล2.50:101/Jan/2020-31/Dec/2020
21-02-202008-04-202027-04-2020เงินปันผล0.18501/Jan/2019-31/Dec/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3