IRC 17 ( -0.30 -1.74% )

บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

“ IRC “ ปันผล 2564

ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี

บริษัท อิโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-11-202108-02-202228-02-2022เงินปันผล0.884501/Oct/2020-30/Sep/2021
23-11-202008-02-202125-02-2021เงินปันผล0.569901/Oct/2019-30/Sep/2020
22-11-201906-02-202028-02-2020เงินปันผล0.416401/Oct/2018-30/Sep/2019
24-11-201606-02-201728-02-2017เงินปันผล1.027301/10/15-30/09/16
24-11-201508-12-201523-02-2016เงินปันผล0.883001/10/14-30/09/15
21-11-201408-12-201419-02-2015เงินปันผล0.626901/10/13-30/09/14
22-11-201306-12-201324-02-2014เงินปันผล0.818201/10/12-30/09/13
22-11-201206-12-201222-02-2013เงินปันผล0.205101/10/11-30/09/12
13-12-201126-12-201122-02-2012เงินปันผล0.243601/10/2010-30/09/2011
23-11-201008-12-201022-02-2011เงินปันผล0.5001/10/2009-30/09/2010
24-11-200908-12-200922-02-2010เงินปันผล0.4201/10/2008-30/09/2009
20-11-200808-12-200820-02-2009เงินปันผล0.4501/10/2007-30/09/2008
22-11-200704-01-200828-02-2008เงินปันผล0.4801/10/2006-30/09/2007
23-11-200604-01-200728-02-2007เงินปันผล0.2900
25-11-200501-02-200627-02-2006เงินปันผล0.3400
30-11-200402-02-200528-02-2005เงินปันผล0.3400
01-12-200303-02-200427-02-2004เงินปันผล3.2000
21-11-200204-02-200328-02-2003เงินปันผล2.0000
28-11-200104-02-200227-02-2002เงินปันผล0.5000
25-12-199605-02-199724-02-1997เงินปันผล0.4600
14-03-199619-04-199609-05-1996เงินปันผล6.8800
22-12-199407-02-199523-02-1995เงินปันผล6.8000
01-01-197006-02-201828-02-2018เงินปันผล0.847601/10/16-30/09/17
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3