ITD 2 ( 0.02 0.88% )

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ ITD “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
15-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
15-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
15-03-201728-03-201726-05-2017เงินปันผล0.0102601/01/2016-31/12/2016
10-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
05-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
18-03-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
26-03-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
19-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
25-03-201105-04-201127-05-2011เงินปันผล0.0501/01/2010-31/12/2010
22-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
25-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
24-03-200802-04-200823-05-2008เงินปันผล0.070001/01/2007-31/12/2007
27-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
02-03-200613-03-200628-04-2006เงินปันผล0.0600
25-03-200504-04-200520-05-2005เงินปันผล0.0700
03-03-200411-03-2004เงินปันผล0.5000
21-03-199709-04-199730-05-1997เงินปันผล2.0000
22-03-199604-04-199628-05-1996เงินปันผล3.0000
10-03-199523-03-199516-05-1995เงินปันผล3.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3