JAS 3 ( 0.10 3.55% )

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ JAS “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี

บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
20-11-202003-12-202018-12-2020เงินปันผล0.20
08-05-202021-05-2020เงินปันผล0.05
04-02-202020-04-202008-05-2020เงินปันผล1.4801/Jan/2019-31/Dec/2019
28-11-201911-12-201924-12-2019เงินปันผล0.30
18-02-201904-03-201923-05-2019เงินปันผล0.28
10-06-201821-06-201806-07-2018เงินปันผล0.30
23-02-201812-03-201828-05-2018เงินปันผล0.2001/Jan/2017-31/Dec/2017
10-11-201723-11-201708-12-2017เงินปันผล0.1501/01/17-30/09/17
09-08-201722-08-201708-09-2017เงินปันผล0.20 
20-02-201724-03-201725-05-2017เงินปันผล0.2501/01/16-31/12/16
10-11-201622-11-201609-12-2016เงินปันผล0.15 
21-06-201604-07-201620-07-2016เงินปันผล0.15 
25-01-201625-02-2016เงินปันผล0.30 
29-10-201511-11-201527-11-2015เงินปันผล0.1001/01/15-30/09/15
27-02-201511-03-201527-05-2015เงินปันผล0.1501/01/14-31/12/14
23-02-201505-03-201518-03-2015เงินปันผล1.5001/01/15-19/02/15
11-02-201421-02-201423-05-2014เงินปันผล0.2501/01/13-31/12/13
21-02-201318-03-201329-05-2013เงินปันผล0.0901/01/12-31/12/12
21-02-201202-03-201225-05-2012เงินปันผล0.025001/01/2011-31/12/2011
10-08-201123-08-201109-09-2011เงินปันผล0.0230
23-02-201107-03-201127-05-2011เงินปันผล0.0201/01/2010-31/12/2010
13-05-201025-05-201010-06-2010เงินปันผล0.02
17-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
23-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
05-11-200818-11-200801-12-2008เงินปันผล0.05
28-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
13-03-199701-04-199714-05-1997เงินปันผล1.5000
09-08-199621-08-199606-09-1996เงินปันผล1.0000
21-03-199603-04-199629-05-1996เงินปันผล2.0000
07-09-199518-09-199506-10-1995เงินปันผล1.0000
21-03-199508-05-199524-05-1995เงินปันผล1.3500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3