JCKH 1 ( 0.01 1.69% )

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ JCKH “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3