JCT 77 ( -0.75 -0.96% )

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ JCT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละปี

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-202108-03-202128-04-2021เงินปันผล3.50
26-02-201911-03-201929-04-2019เงินปันผล4.20
23-02-201808-03-201810-05-2018เงินปันผล4.1001/01/17-31/12/17
24-02-201708-03-201727-04-2017เงินปันผล4.0001/01/16-31/12/16
25-02-201608-03-201628-04-2016เงินปันผล4.00 
26-02-201511-03-201530-04-2015เงินปันผล5.00 
25-02-201411-03-201430-04-2014เงินปันผล4.20 
21-02-201307-03-201326-04-2013เงินปันผล4.00 
21-02-201213-03-201224-04-2012เงินปันผล1.8501/07/2011-31/12/2011
09-08-201122-08-201108-09-2011เงินปันผล1.7501/01/2011-30/06/2011
25-02-201111-03-201120-04-2011เงินปันผล1.7501/07/2010-31/12/2010
10-08-201023-08-201010-09-2010เงินปันผล1.7501/01/2010-30/06/2010
18-02-201016-03-201030-04-2010เงินปันผล2.5001/07/2009-31/12/2009
01-09-200914-09-200901-10-2009เงินปันผล2.0001/01/2009-30/06/2009
20-02-200916-03-200922-04-2009เงินปันผล2.5001/07/2008-31/12/2008
19-08-200801-09-200816-09-2008เงินปันผล2.0001/01/2008-30/06/2008
04-03-200817-03-200822-04-2008เงินปันผล2.5001/07/2007-31/12/2007
14-08-200724-08-200710-09-2007เงินปันผล2.0001/01/2007-30/06/2007
08-03-200723-03-200704-05-2007เงินปันผล2.5001/01/2006-31/12/2006
15-03-200628-04-200619-05-2006เงินปันผล2.0000
14-03-200528-04-200520-05-2005เงินปันผล2.0000
12-03-200430-03-200417-05-2004เงินปันผล0.3500
12-03-199727-03-199716-05-1997เงินปันผล2.0000
18-03-199603-04-199624-05-1996เงินปันผล2.0000
08-03-199530-03-199510-05-1995เงินปันผล2.0000
14-03-199430-03-199410-05-1994เงินปันผล3.0000
09-04-199321-04-199310-05-1993เงินปันผล3.0000
03-04-199214-04-199204-05-1992เงินปันผล3.0000
05-03-199124-04-199114-05-1991เงินปันผล3.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3