JMART 44 ( 1.25 2.94% )

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ JMART “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่นการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-08-202123-08-202108-09-2021เงินปันผล0.4001/Jan/2021-30/Jun/2021
13-05-202125-05-2021เงินปันผล0.1501/Jan/2021-31/Mar/2021
25-02-202120-04-202107-05-2021เงินปันผล0.2401/Jun/2020-31/Dec/2020
13-08-202026-08-202011-09-2020เงินปันผล0.4501/Jan/2020-30/Jun/2020
26-02-202021-04-202008-05-2020เงินปันผล0.2401/Jul/2019-31/Dec/2019
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-31/Dec/2018
26-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-31/Dec/2018
26-02-201812-03-201807-05-2018เงินปันผล0.3201/Jan/2017-31/Dec/2017
11-08-201724-08-201708-09-2017เงินปันผล0.1801/01/17-30/06/17
20-02-201717-04-201703-05-2017เงินปันผล0.0185301/07/16-31/12/16
20-02-201717-04-201703-05-2017หุ้นปันผล6 : 101/07/16-31/12/16
11-08-201620-10-201610-11-2016เงินปันผล0.0222222222201/01/16-30/06/16
11-08-201620-10-201610-11-2016หุ้นปันผล5 : 101/01/16-30/06/16
19-02-201618-04-201606-05-2016เงินปันผล0.4701/01/15-31/12/15
20-02-201520-04-201506-05-2015เงินปันผล0.2501/07/14-31/12/14
08-08-201420-08-201405-09-2014เงินปันผล0.2301/01/14-30/06/14
20-02-201416-04-201430-04-2014เงินปันผล0.1501/07/13-31/12/13
20-02-201416-04-201430-04-2014หุ้นปันผล4 : 101/07/13-31/12/13
13-08-201323-08-201306-09-2013เงินปันผล0.3101/01/13-30/06/13
21-02-201317-04-201303-05-2013เงินปันผล0.3401/07/12-31/12/12
10-08-201222-08-201207-09-2012เงินปันผล0.2201/01/12-30/06/12
28-02-201212-03-201227-04-2012เงินปันผล0.2401/07/2011-31/12/2011
09-08-201122-08-201105-09-2011เงินปันผล0.1601/01/2011-30/06/2011
24-02-201108-03-201129-04-2011เงินปันผล0.1801/07/2010-31/12/2010
10-08-201023-08-201009-09-2010เงินปันผล0.0601/01/2010-30/06/2010
24-02-201009-03-201030-04-2010เงินปันผล0.1501/07/2009-31/12/2009
06-08-200918-08-200904-09-2009เงินปันผล0.0801/01/2009-30/06/2009
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3