JTS 58 ( 0.75 1.32% )

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ JTS “ ปันผล 2564

อัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้

บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
01-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
05-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
05-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
26-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
21-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
28-10-201609-11-201625-11-2016เงินปันผล0.10 
15-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
02-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
11-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
21-02-201318-03-201323-05-2013เงินปันผล0.05 
07-11-201216-11-201204-12-2012เงินปันผล0.05 
27-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
22-02-201107-03-201127-05-2011เงินปันผล0.08
17-03-201029-03-201027-05-2010เงินปันผล0.0601/01/2009-31/12/2009
23-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
24-09-200806-10-200822-10-2008เงินปันผล0.20
26-02-200802-04-200827-05-2008เงินปันผล0.087001/01/2007-31/12/2007
15-09-200627-09-200612-10-2006เงินปันผล0.1300
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3