KBS 5 ( 0.08 1.77% )

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ KBS “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
06-04-202011-03-202030-04-2020เงินปันผล0.0601/Jan/2019-31/Dec/2019
24-02-202011-03-202015-05-2020เงินปันผล0.0601/Jan/2019-31/Dec/2019
25-02-201912-03-201917-05-2019เงินปันผล0.1201/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-201713-03-201719-05-2017เงินปันผล0.0501/07/16-31/12/16
10-08-201623-08-201608-09-2016เงินปันผล0.0501/01/16-30/06/16
23-02-201608-03-201619-05-2016เงินปันผล0.05 
13-08-201525-08-201511-09-2015เงินปันผล0.0501/01/15-30/06/15
26-02-201512-03-201522-05-2015เงินปันผล0.1501/07/14-31/12/14
14-08-201401-09-201412-09-2014เงินปันผล0.1501/01/14-30/06/14
25-02-201410-03-201416-05-2014เงินปันผล0.3001/07/13-31/12/13
13-08-201327-08-201311-09-2013เงินปันผล0.2001/01/13-30/06/13
26-02-201308-03-201323-05-2013เงินปันผล0.4701/07/12-31/12/12
10-08-201227-08-201207-09-2012เงินปันผล0.2001/01/12-30/06/12
28-02-201209-03-201218-05-2012เงินปันผล0.0301/10/2011-31/12/2011
24-11-201106-12-201124-02-2012เงินปันผล0.4201/04/2011-30/09/2011
21-06-201104-07-201120-07-2011เงินปันผล0.2001/10/2010-31/03/2011
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3