KCE 80 ( -3.25 -3.93% )

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ KCE “ ปันผล 2564

เมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการเป็นกำไรเท่านั้น ประกอบกับต้องพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตหรือความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ด้วย

บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-08-202123-08-202108-09-2021เงินปันผล0.6001/Jan/2021-30/Jun/2021
11-08-202024-08-202009-09-2020เงินปันผล0.4001/Jan/2020-30/Jun/2020
13-08-201926-08-201909-09-2019เงินปันผล0.4001/Jan/2019-30/Jun/2019
12-03-201925-03-201909-05-2019เงินปันผล0.5501/Jul/2018-31/Dec/2018
07-08-201820-08-201806-09-2018เงินปันผล0.5501/Jan/2018-30/Jun/2018
13-03-201826-03-201809-05-2018เงินปันผล1.100001/07/17-31/12/17
08-08-201718-08-201708-09-2017เงินปันผล1.100001/01/17-30/06/17
14-03-201724-03-201715-05-2017เงินปันผล1.100001/07/16-31/12/16
09-08-201619-08-201609-09-2016เงินปันผล1.0001/01/16-30/06/16
15-03-201625-03-201616-05-2016เงินปันผล1.0001/07/15-31/12/15
11-08-201521-08-201511-09-2015เงินปันผล0.5001/01/15-30/06/15
10-03-201520-03-201515-05-2015เงินปันผล0.7001/07/14-31/12/14
05-08-201418-08-201404-09-2014เงินปันผล0.4001/01/14-30/06/14
18-03-201428-03-201415-05-2014เงินปันผล0.5001/07/13-31/12/13
08-08-201320-08-201306-09-2013เงินปันผล0.2501/01/13-30/06/13
18-03-201301-04-201315-05-2013เงินปันผล0.3501/07/12-31/12/12
07-08-201216-08-201207-09-2012เงินปันผล0.2001/01/12-30/06/12
20-03-201230-03-201210-05-2012เงินปันผล0.1001/07/11-31/12/11
16-08-201130-08-201116-09-2011เงินปันผล0.1001/01/2011-30/06/2011
22-03-201101-04-201127-05-2011เงินปันผล0.3001/07/2010-31/12/2010
17-08-201030-08-201016-09-2010เงินปันผล0.1501/01/2010-30/06/2010
16-03-201029-03-201027-05-2010เงินปันผล0.1501/01/2009-31/12/2009
24-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
18-03-200803-04-200828-05-2008เงินปันผล0.0801/01/2007-31/12/2007
20-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
23-03-200501-04-200526-05-2005เงินปันผล0.1000
24-03-200402-04-200421-05-2004เงินปันผล0.1500
26-03-200302-04-200323-05-2003เงินปันผล2.0000
19-03-199701-04-199723-05-1997เงินปันผล4.0000
13-03-199601-04-199623-05-1996เงินปันผล2.0000
22-11-199530-11-199521-12-1995เงินปันผล4.0000
20-07-199401-08-199419-08-1994เงินปันผล6.0000
23-03-199404-04-199428-05-1994เงินปันผล1.5000
01-09-199314-09-199330-10-1993เงินปันผล1.0000
19-03-199330-03-199327-05-1993เงินปันผล0.5000
01-03-199112-03-199113-04-1991เงินปันผล1.7500
07-12-199025-12-199025-01-1991เงินปันผล2.5000
08-02-199020-02-199013-04-1990เงินปันผล3.5000
17-10-198927-10-198925-12-1989เงินปันผล2.5000
16-02-198928-02-198913-04-1989เงินปันผล2.8000
26-10-198804-11-198825-12-1988เงินปันผล3.2000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3