KGI 6 ( -0.05 -0.77% )

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ KGI “ ปันผล 2564

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาจากสภาวะการประกอบธุรกิจ สภาวะทางการตลาด โอกาสในการลงทุน และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202116-04-202105-05-2021เงินปันผล0.2501/Jan/2020-31/Dec/2020
19-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
19-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
19-02-202020-05-2020เงินปันผล0.34101/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-201918-04-201908-05-2019เงินปันผล0.385
26-02-201819-04-201809-05-2018เงินปันผล0.3201/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-201718-04-201709-05-2017เงินปันผล0.3801/01/16-31/12/16
25-02-201625-04-201613-05-2016เงินปันผล0.285001/01/15-31/12/15
27-02-201517-04-201507-05-2015เงินปันผล0.365001/01/14-31/12/14
27-02-201417-04-201406-05-2014เงินปันผล0.3601/01/13-31/12/13
28-02-201322-04-201310-05-2013เงินปันผล0.23 
23-02-201206-03-201227-04-2012เงินปันผล0.2501/01/11-31/12/11
23-02-201108-03-201126-04-2011เงินปันผล0.3301/01/10-31/12/10
25-02-201011-03-201026-04-2010เงินปันผล0.1001/01/09-31/12/09
05-03-200917-03-200927-04-2009เงินปันผล0.075001/01/08-31/12/08
25-02-200528-03-200520-05-2005เงินปันผล0.1000
19-03-200410-05-200428-05-2004เงินปันผล0.1000
28-02-199704-04-199702-05-1997เงินปันผล0.6000
29-08-199619-09-199627-09-1996เงินปันผล1.7500
14-03-199609-04-199617-05-1996เงินปันผล2.2500
16-08-199528-08-199513-09-1995เงินปันผล2.7500
23-02-199507-03-199526-04-1995เงินปันผล2.5000
20-09-199403-10-199420-10-1994เงินปันผล8.5000
08-03-199418-03-199426-04-1994เงินปันผล10.0000
21-09-199304-10-199305-11-1993เงินปันผล3.7500
26-01-199323-02-199326-03-1993เงินปันผล4.0000
01-09-199210-09-199214-10-1992เงินปันผล5.0000
05-03-199223-03-1992เงินปันผล3.0000
22-07-199122-07-1991เงินปันผล10.0000
01-03-199111-03-1991เงินปันผล6.5000
03-09-199013-09-199016-10-1990เงินปันผล10.0000
22-03-199005-04-199004-05-1990เงินปันผล16.9700
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3