KKC 1 ( 0.21 16.80% )

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ KKC “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากชำระภาษีแล้ว

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
02-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
02-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-201727-04-201718-05-2017เงินปันผล0.1001/01/16-31/12/16
24-02-201608-03-201618-05-2016เงินปันผล0.1501/01/15-31/12/15
20-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/10/14-31/12/14
17-12-201429-12-201416-01-2015เงินปันผล0.50 
19-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
20-02-201305-03-201323-05-2013เงินปันผล0.2001/01/12-31/12/12
22-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
23-02-201108-03-201119-05-2011เงินปันผล0.2001/07/2010-31/12/2010
10-08-201020-08-201008-09-2010เงินปันผล0.2001/01/2010-30/06/2010
23-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
24-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
04-11-200817-11-200819-12-2008เงินปันผล0.50
20-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
27-02-200631-03-200623-05-2006เงินปันผล0.4500
17-02-200501-04-200525-05-2005เงินปันผล0.8000
19-02-200413-05-200427-05-2004เงินปันผล1.0000
20-03-199701-04-199723-05-1997เงินปันผล2.5000
04-03-199614-03-199610-05-1996เงินปันผล2.0000
09-03-199529-03-199525-05-1995เงินปันผล0.7000
23-11-199402-12-199423-12-1994เงินปันผล5.0000
07-03-199417-03-199406-06-1994เงินปันผล3.5000
17-03-199331-03-199318-06-1993เงินปันผล3.0000
22-03-199201-04-199223-06-1992เงินปันผล2.5000
19-02-199119-02-199107-05-1991เงินปันผล3.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3