KWC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ KWC “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
17-02-202127-04-202112-05-2021เงินปันผล9.5001/Jan/2020-31/Dec/2020
26-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
19-02-202029-04-202012-05-2020เงินปันผล9.5001/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-201930-04-201916-05-2019เงินปันผล9.0001/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201802-05-201817-05-2018เงินปันผล8.0001/Jan/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
23-02-201727-04-201717-05-2017เงินปันผล7.0001/01/16-31/12/16
24-02-201610-05-201625-05-2016เงินปันผล5.5001/01/15-31/12/15
25-02-201530-04-201520-05-2015เงินปันผล5.5001/01/14-31/12/14
25-02-201402-05-201421-05-2014เงินปันผล5.5001/01/13-31/12/13
26-02-201302-05-201321-05-2013เงินปันผล5.0001/01/12-31/12/12
23-02-201227-04-201217-05-2012เงินปันผล4.2001/01/2011-31/12/2011
24-02-201128-04-201119-05-2011เงินปันผล3.5001/01/2010-31/12/2010
24-02-201029-04-201020-05-2010เงินปันผล2.5001/01/2009-31/12/2009
23-02-200930-04-200921-05-2009เงินปันผล1.9001/01/2008-31/12/2008
27-02-200801-04-200814-05-2008เงินปันผล1.9001/01/2007-31/12/2007
24-02-200631-03-200615-05-2006เงินปันผล1.7500
22-02-200501-04-200512-05-2005เงินปันผล1.7500
25-02-200401-04-200414-05-2004เงินปันผล1.5000
26-02-200328-03-200308-05-2003เงินปันผล1.0000
22-02-200228-03-200208-05-2002เงินปันผล1.0000
23-02-200128-03-200102-05-2001เงินปันผล1.0000
23-02-200027-03-200002-05-2000เงินปันผล1.0000
26-02-199902-04-199907-05-1999เงินปันผล2.0000
24-02-199827-03-199806-05-1998เงินปันผล2.2000
25-02-199725-03-199707-05-1997เงินปันผล3.0000
27-02-199626-03-199603-05-1996เงินปันผล3.4000
23-02-199516-03-199507-04-1995เงินปันผล3.4000
08-02-199411-03-1994เงินปันผล3.4000
02-03-199312-03-1993เงินปันผล3.2000
10-02-199217-02-1992เงินปันผล4.5000
13-02-199115-03-1991เงินปันผล45.0000
07-02-199008-03-199027-03-1990เงินปันผล39.0000
16-02-198908-03-1989เงินปันผล22.0000
29-02-198809-03-1988เงินปันผล16.0000
27-02-198712-03-1987เงินปันผล12.0000
05-03-198614-03-1986เงินปันผล18.0000
12-03-198521-03-1985เงินปันผล20.0000
02-03-198408-03-1984เงินปันผล20.0000
24-02-198307-03-1983เงินปันผล15.0000
11-12-198115-12-198130-12-1981เงินปันผล24.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3