KWG 2 ( 0.12 6.82% )

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ KWG “ ปันผล 2564

การจ่ายเงินปันผลอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจตามปกติในระหว่างปีนั้น นอกจากนี้ ยังพิจารณาถึงผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ตลอดจนสภาพแวดล้อมการดำเนินงาน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เคปเปล ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
10-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
18-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3