L&E 2 ( 0.04 1.98% )

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 กุมภาพันธ์ 2563

“ L&E “ ปันผล 2563

บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-200606-03-200625-04-2006เงินปันผล0.9100
25-02-200529-03-200516-05-2005เงินปันผล0.7000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3