LDC 1 ( -0.02 -1.48% )

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

“ LDC “ ปันผล 2563

อัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทในขณะนั้นๆด้วย

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
14-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
14-08-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
18-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
23-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
25-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3