LHFG 2 ( -0.10 -6.25% )

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ LHFG “ ปันผล 2564

จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว และพิจารณาจากงบการเงินรวม

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
30-08-202110-09-202127-09-2021เงินปันผล0.0301/Jan/2021-30/Jun/2021
25-02-202105-05-202121-05-2021เงินปันผล0.0401/Jan/2020-31/Dec/2020
28-02-202030-04-202020-05-2020เงินปันผล0.04501/Jan/2019-31/Dec/2019
26-08-201906-09-201920-09-2019เงินปันผล0.03501/Jan/2019-30/Jun/2019
25-02-201926-04-201917-05-2019เงินปันผล0.04501/Jan/2018-31/Dec/2018
12-11-201823-11-201811-12-2018เงินปันผล0.03501/Jan/2018-30/Sep/2018
21-02-201830-04-2018เงินปันผล0.03
12-07-201724-07-201710-08-2017เงินปันผล0.028001/01/17-30/06/17
20-02-201727-04-201719-05-2017เงินปันผล0.052001/01/16-31/12/16
25-02-201628-04-201619-05-2016เงินปันผล0.033001/01/15-31/12/15
23-02-201529-04-201521-05-2015เงินปันผล0.003701/01/14-31/12/14
23-02-201529-04-201521-05-2015หุ้นปันผล30 : 101/01/14-31/12/14
24-02-201424-04-201414-05-2014เงินปันผล0.033301/01/13-31/12/13
21-02-201325-04-201316-05-2013เงินปันผล0.024840423701/01/13-28/02/13
24-02-201226-04-201217-05-2012หุ้นปันผล30:101/01/2011-31/12/2011
24-02-201226-04-201217-05-2012เงินปันผล0.003701/01/2011-31/12/2011
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3