LHSC 10 ( 0.10 0.97% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ LHSC “ ปันผล 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
20-04-202129-04-202118-05-2021เงินปันผล0.050001/Jan/2021-28/Feb/2021
23-02-202105-03-202119-03-2021เงินปันผล0.050001/Nov/2020-31/Dec/2020
06-10-202016-10-202005-11-2020เงินปันผล0.100001/Mar/2020-31/Aug/2020
09-04-202021-04-202030-04-2020เงินปันผล0.100001/Jan/2020-29/Feb/2020
13-02-202025-02-202012-03-2020เงินปันผล0.155001/Nov/2019-31/Dec/2019
08-10-201918-10-201905-11-2019เงินปันผล0.1601/Jul/2019-31/Aug/2019
22-07-201901-08-201919-08-2019เงินปันผล0.15501/May/2019-30/Jun/2019
12-02-201925-02-201914-03-2019เงินปันผล0.1601/Nov/2018-31/Dec/2018
03-08-201815-08-201831-08-2018เงินปันผล0.15501/May/2018-30/Jun/2018
14-02-201826-02-201813-03-2018เงินปันผล0.14401/Nov/2017-31/Dec/2017
10-09-201710-10-201727-10-2017เงินปันผล0.158001/07/17-31/08/17
01-08-201710-08-201730-08-2017เงินปันผล0.142001/05/17-30/06/17
30-05-201709-06-201728-06-2017เงินปันผล0.136001/03/17-30/04/17
03-04-201711-04-201728-04-2017เงินปันผล0.135001/01/17-28/02/17
24-02-201708-03-201723-03-2017เงินปันผล0.1801/11/16-31/12/16
30-11-201609-12-201627-12-2016เงินปันผล0.137001/09/16-31/10/16
05-10-201617-10-201604-11-2016เงินปันผล0.142001/07/16-31/08/16
02-08-201611-08-201631-08-2016เงินปันผล0.1301/05/16-30/06/16
31-05-201610-06-201629-06-2016เงินปันผล0.131601/03/16-30/04/16
29-03-201608-04-201629-04-2016เงินปันผล0.132401/01/16-29/02/16
16-02-201626-02-201616-03-2016เงินปันผล0.395001/07/15-31/12/15
28-07-201507-08-201504-09-2015เงินปันผล0.3801/01/15-30/06/15
25-02-201509-03-201530-03-2015เงินปันผล0.022022/12/14-31/12/14
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3