LST 5 ( -0.10 -1.85% )

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ LST “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการลงทุนในอนาคตและความต้องการเงินลงทุน

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202110-03-202110-05-2021เงินปันผล0.2201/Jan/2020-31/Dec/2020
22-02-202005-05-202022-05-2020เงินปันผล0.4501/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-201907-05-201923-05-2019เงินปันผล0.2501/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201807-05-201823-05-2018เงินปันผล0.1801/Jan/2017-31/Dec/2017
28-02-201704-05-201723-05-2017เงินปันผล0.1001/01/16-31/12/16
26-02-201603-05-201623-05-2016เงินปันผล0.1501/01/15-31/12/15
25-02-201530-04-201518-05-2015เงินปันผล0.2001/01/14-31/12/14
21-02-201430-04-201416-05-2014เงินปันผล0.2001/01/13-31/12/13
22-02-201302-05-201317-05-2013เงินปันผล0.2001/01/12-31/12/12
24-02-201209-05-201225-05-2012เงินปันผล0.0801/01/2011-31/12/2011
25-02-201109-05-201126-05-2011เงินปันผล0.1501/01/2010-31/12/2010
26-02-201007-05-201026-05-2010เงินปันผล0.2501/01/2009-31/12/2009
26-02-200906-05-200926-05-2009เงินปันผล0.2001/01/2008-31/12/2008
28-02-200802-04-200823-05-2008เงินปันผล0.1001/01/2007-31/12/2007
28-02-200631-03-200622-05-2006เงินปันผล0.0300
25-02-200501-04-200520-05-2005เงินปันผล0.0250
13-08-200423-08-200410-09-2004เงินปันผล0.0500
27-02-200424-03-200414-05-2004เงินปันผล1.0000
07-08-200318-08-200305-09-2003เงินปันผล1.0000
26-02-200310-03-200325-04-2003เงินปันผล1.0000
25-02-200214-03-200225-04-2002เงินปันผล0.5000
06-11-200115-11-200130-11-2001เงินปันผล0.5000
09-08-200120-08-200104-09-2001เงินปันผล0.5000
27-02-200109-03-200127-04-2001เงินปันผล1.0000
08-09-200019-09-200006-10-2000เงินปันผล1.0000
10-11-199922-11-199908-12-1999เงินปันผล8.0000
10-03-199926-03-199917-05-1999เงินปันผล1.0000
12-03-199831-03-199822-05-1998เงินปันผล0.5000
13-03-199724-03-199730-04-1997เงินปันผล2.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3