LUXF 7 ( 0.10 1.56% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ LUXF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
30-08-202110-09-202127-09-2021เงินปันผล0.08501/Jul/2020-30/Jun/2021
16-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2020-31/Dec/2020
16-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2020-31/Dec/2020
27-02-202011-03-202030-03-2020เงินปันผล0.160001/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
27-08-201911-09-201926-09-2019เงินปันผล0.4701/Jan/2019-30/Jun/2019
27-02-201912-03-201929-03-2019เงินปันผล0.1901/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
30-08-201812-09-201827-09-2018เงินปันผล0.4301/Jan/2018-30/Jun/2018
28-02-201812-03-201829-03-2018เงินปันผล0.1801/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
01-03-201710-03-201729-03-2017เงินปันผล0.165001/07/16-31/12/16
30-08-201609-09-201628-09-2016เงินปันผล0.3201/01/16-30/06/16
02-03-201611-03-201630-03-2016เงินปันผล0.156001/07/15-31/12/15
31-08-201509-09-201528-09-2015เงินปันผล0.231001/01/15-30/06/15
25-02-201506-03-201525-03-2015เงินปันผล0.151001/07/14-31/12/14
01-09-201410-09-201426-09-2014เงินปันผล0.165001/01/14-30/06/14
18-02-201427-02-201420-03-2014เงินปันผล0.146001/07/13-31/12/13
30-08-201310-09-201327-09-2013เงินปันผล0.164801/01/13-30/06/13
20-02-201304-03-201320-03-2013เงินปันผล0.135201/07/12-31/12/12
23-08-201203-09-201221-09-2012เงินปันผล0.349001/01/12-30/06/12
21-02-201201-03-201219-03-2012เงินปันผล0.352901/07/2011-31/12/2011
02-09-201113-09-201127-09-2011เงินปันผล0.347101/01/2011-30/06/2011
28-01-201108-02-201125-02-2011เงินปันผล0.352901/07/2010-31/12/2010
23-08-201001-09-201021-09-2010เงินปันผล0.322301/01/2010-30/06/2010
28-01-201008-02-201026-02-2010เงินปันผล0.327701/07/2009-31/12/2009
20-08-200931-08-200921-09-2009เงินปันผล0.299201/01/2009-30/06/2009
29-01-200906-02-200927-02-2009เงินปันผล0.3620/05/2008-31/12/2008
01-01-197011-09-201728-09-2017เงินปันผล0.3801/01/17-30/06/17
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3