M-II 8 ( 0.05 0.67% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ M-II “ ปันผล 2564

ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิประจำปี หรืออาจพิจารณาจ่ายจากกำไรสะสม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่า เอ็มเอฟซี อินดัสเตรียล อินเวสเมนท์
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
02-03-202112-03-202131-03-2021เงินปันผล0.15001/Oct/2020-31/Dec/2020
14-05-201927-05-2019เงินปันผล0.1401/Jan/2019-31/Mar/2019
25-02-201908-03-201927-03-2019เงินปันผล0.1401/Oct/2018-31/Dec/2018
13-11-201826-11-201819-12-2018เงินปันผล0.1001/Jul/2018-30/Sep/2018
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3