MANRIN 25 ( -0.10 -0.40% )

บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ MANRIN “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ

บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-202029-04-202015-05-2020เงินปันผล0.4701/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
02-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
27-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
28-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
12-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
27-01-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
09-03-201128-03-201110-05-2011เงินปันผล0.5001/01/2010-31/12/2010
05-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
05-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
17-03-200801-04-200809-05-2008เงินปันผล0.7001/01/2007-31/12/2007
03-04-200710-04-200711-05-2007เงินปันผล1.9001/01/2006-31/12/2006
22-03-200604-04-200619-05-2006เงินปันผล1.7500
25-03-200504-04-200519-05-2005เงินปันผล1.0000
22-03-200401-04-200428-05-2004เงินปันผล1.0500
21-03-200302-04-200328-05-2003เงินปันผล1.0000
20-03-200203-04-200230-05-2002เงินปันผล2.0000
19-03-200102-04-200125-05-2001เงินปันผล4.6900
19-03-199702-04-199723-05-1997เงินปันผล0.8500
18-03-199602-04-199623-05-1996เงินปันผล1.3500
09-03-199524-04-199520-05-1995เงินปันผล0.6000
22-03-199421-04-199415-06-1994เงินปันผล1.6000
14-04-199330-04-199315-06-1993เงินปันผล2.0000
14-05-199212-05-199215-06-1992เงินปันผล2.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3