MATCH 2 ( -0.03 -1.74% )

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ MATCH “ ปันผล 2564

ประมาณร้อยละ 40 ของผลกำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดในการใช้เงินจำนวนนั้น ๆ และการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
22-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
18-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
18-03-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-2018ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
02-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
16-03-201508-05-201521-05-2015เงินปันผล0.055001/01/2014-30/06/2014
17-03-201418-04-201421-05-2014เงินปันผล0.10 
12-03-201325-03-201317-05-2013เงินปันผล0.06 
16-03-201209-05-201221-05-2012เงินปันผล0.04 
10-08-201123-08-201106-09-2011เงินปันผล0.0501/01/2011-30/06/2011
25-03-201110-05-2011เงินปันผล0.02
19-03-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
23-03-200906-05-200922-05-2009เงินปันผล0.10
20-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
23-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
27-02-200411-05-200426-05-2004เงินปันผล0.0500
27-02-200411-05-200426-05-2004หุ้นปันผล10:1
18-07-200303-09-200322-09-2003เงินปันผล0.2000
18-07-200303-09-200322-09-2003หุ้นปันผล8:1
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3