MBKET 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

“ MBKET “ ปันผล 2565

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
13-08-202127-08-202114-09-2021เงินปันผล0.4801/Jan/2021-30/Jun/2021
02-02-202119-02-202128-04-2021เงินปันผล0.5001/Jan/2020-31/Dec/2020
14-08-202027-08-202011-09-2020เงินปันผล0.1001/Jan/2020-30/Jun/2020
12-02-202028-02-202020-04-2020เงินปันผล0.1801/Jan/2019-31/Dec/2019
06-08-201919-08-201929-08-2019เงินปันผล0.68
11-02-201928-02-201918-04-2019เงินปันผล0.2801/Jul/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
01-08-201815-08-201829-08-2018เงินปันผล0.4001/Jan/2018-30/Jun/2018
31-01-201827-02-201818-04-2018เงินปันผล0.4501/Jul/2017-31/Dec/2017
31-07-201710-08-201730-08-2017เงินปันผล0.6501/01/17-30/06/17
10-02-201728-02-201718-04-2017เงินปันผล0.9501/07/16-31/12/16
09-08-201619-08-201607-09-2016เงินปันผล0.7501/01/16-30/06/16
11-02-201601-03-201618-04-2016เงินปันผล0.7901/06/15-31/12/15
13-08-201525-08-201509-09-2015เงินปันผล1.0001/01/15-30/06/15
11-02-201525-02-201517-04-2015เงินปันผล0.9001/06/14-31/12/14
13-08-201425-08-201408-09-2014เงินปันผล0.75 
11-02-201425-02-201418-04-2014เงินปันผล2.1301/07/13-31/12/13
14-08-201327-08-201313-09-2013เงินปันผล0.3501/01/13-30/06/13
07-02-201319-02-201310-04-2013เงินปันผล0.9001/07/12-31/12/12
08-08-201221-08-201205-09-2012เงินปันผล0.3501/01/12-30/06/12
08-02-201222-02-201212-04-2012เงินปันผล0.8201/07/11-31/12/11
11-08-201124-08-201108-09-2011เงินปันผล0.3501/01/11-30/06/11
10-02-201122-02-201112-04-2011เงินปันผล1.1801/07/10-31/12/10
11-08-201024-08-201010-09-2010เงินปันผล0.2501/01/10-30/06/10
11-02-201023-02-201012-04-2010เงินปันผล1.0001/07/09-31/12/09
13-08-200925-08-200911-09-2009เงินปันผล0.2501/01/09-30/06/09
12-02-200926-02-200910-04-2009เงินปันผล0.5001/07/08-31/12/08
10-08-200621-08-200601-09-2006เงินปันผล0.2500
22-02-200610-03-200624-04-2006เงินปันผล0.8300
19-08-200530-08-200512-09-2005เงินปันผล0.3500
18-02-200507-03-200518-04-2005เงินปันผล1.0000
20-08-200401-09-200417-09-2004เงินปันผล0.5000
13-02-200425-02-200416-04-2004เงินปันผล0.8000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3