METCO 267 ( -56.00 -17.34% )

บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 29 พฤศจิกายน 2564

“ METCO “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
26-11-202109-02-202225-02-2022เงินปันผล14.0001/Oct/2020-30/Sep/2021
26-11-202010-02-2021เงินปันผล10.0001/Oct/2019-30/Sep/2020
22-11-201913-02-2020เงินปันผล10.00
25-11-201607-02-201724-02-2017เงินปันผล14.0001/10/15-30/09/16
26-11-201509-02-201626-02-2016เงินปันผล18.0001/10/14-30/09/15
26-11-201403-02-2015เงินปันผล9.0001/10/13-30/09/14
26-11-201304-02-2014เงินปันผล3.00 
26-11-201205-02-201322-02-2013เงินปันผล3.00 
25-11-201107-02-201224-02-2012เงินปันผล8.0001/10/2010-30/09/2011
26-11-201010-02-201125-02-2011เงินปันผล17.0001/10/2009-30/09/2010
27-11-200911-02-201026-02-2010เงินปันผล5.0001/10/2008-30/09/2009
27-11-200804-02-200920-02-2009เงินปันผล8.0001/10/2007-30/09/2008
29-11-200730-01-200822-02-2008เงินปันผล10.0001/10/2006-30/09/2007
28-11-200631-01-200723-02-2007เงินปันผล9.0000
28-11-200501-02-200624-02-2006เงินปันผล13.0000
24-11-200402-02-200525-02-2005เงินปันผล15.5000
26-11-200328-01-200420-02-2004เงินปันผล14.0000
27-11-200229-01-200321-02-2003เงินปันผล10.0000
27-11-200130-01-200222-02-2002เงินปันผล8.5000
23-11-200031-01-200123-02-2001เงินปันผล6.0000
23-11-199902-02-200025-02-2000เงินปันผล5.0000
24-11-199803-02-199926-02-1999เงินปันผล6.0000
25-11-199728-01-199820-02-1998เงินปันผล3.0000
27-11-199629-01-199720-02-1997เงินปันผล3.5000
23-11-199531-01-199623-02-1996เงินปันผล5.0000
08-12-199401-02-199524-02-1995เงินปันผล5.0000
22-11-199327-01-199428-03-1994เงินปันผล2.0000
27-01-199303-02-199329-03-1993เงินปันผล3.0000
01-01-197006-02-2018เงินปันผล8.0001/10/16-30/09/17
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3