MFEC 10 ( -0.45 -4.33% )

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ MFEC “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202105-05-202121-05-2021เงินปันผล0.4001/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-202030-04-202020-05-2020เงินปันผล0.3501/01/19-31/12/19
27-02-201902-05-201917-05-2019เงินปันผล0.20
26-02-201803-05-201818-05-2018เงินปันผล0.2501/Jan/2017-31/Dec/2017
28-02-201727-04-201715-05-2017เงินปันผล0.3501/01/16-31/12/16
15-03-201603-05-201623-05-2016เงินปันผล0.33 
24-02-201527-04-201515-05-2015เงินปันผล0.50 
19-02-201428-04-201419-05-2014เงินปันผล0.4501/01/13-31/12/13
26-02-201330-04-201320-05-2013เงินปันผล0.33 
27-02-201203-05-201221-05-2012เงินปันผล0.33
21-02-201104-05-201120-05-2011เงินปันผล0.45
24-02-201030-04-201021-05-2010เงินปันผล0.3301/01/2009-31/12/2009
23-02-200904-05-200922-05-2009เงินปันผล0.4501/01/2008-31/12/2008
25-02-200802-05-200820-05-2008เงินปันผล0.5001/01/2007-31/12/2007
23-02-200604-05-200619-05-2006เงินปันผล0.3300
22-02-200503-05-200520-05-2005เงินปันผล0.5000
20-02-200404-05-200420-05-2004เงินปันผล0.3300
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3