MINT 33 ( 0.25 0.78% )

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ MINT “ ปันผล 2564

พิจารณาจากศักยภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล001/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
18-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล001/Jan/2019-31/Dec/2019
18-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-202030-04-202021-05-2020เงินปันผล0.5001/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201926-04-201915-05-2019เงินปันผล0.4001/Jan/2018-31/Dec/2018
19-02-201810-04-201827-04-2018เงินปันผล0.4001/Jan/2017-31/Dec/2017
20-02-201710-04-201728-04-2017เงินปันผล0.3501/01/16-31/12/16
19-02-201608-04-201628-04-2016เงินปันผล0.3501/01/15-31/12/15
23-02-201517-04-201527-04-2015เงินปันผล0.2501/01/14-31/12/14
23-02-201517-04-201527-04-2015หุ้นปันผล10 : 101/01/14-31/12/14
20-02-201416-04-201430-04-2014เงินปันผล0.3501/01/13-31/12/13
21-02-201311-04-201330-04-2013เงินปันผล0.30 
21-02-201205-04-201230-04-2012หุ้นปันผล10:101/01/2011-31/12/2011
21-02-201205-04-201230-04-2012เงินปันผล0.1501/01/2011-31/12/2011
22-02-201107-04-201128-04-2011เงินปันผล0.1501/01/2010-31/12/2010
25-02-201030-04-201024-05-2010เงินปันผล0.1501/01/2009-31/12/2009
10-06-200923-06-200909-07-2009เงินปันผล0.0801/10/2008-31/12/2008
14-01-200926-01-200911-02-2009เงินปันผล0.2301/01/2008-30/09/2008
29-02-200807-05-200823-05-2008หุ้นปันผล10:101/01/2007-31/12/2007
29-02-200807-05-200823-05-2008เงินปันผล0.1501/01/2007-31/12/2007
08-03-200717-04-200710-05-2007เงินปันผล0.1501/01/2006-31/12/2006
16-03-200620-04-200615-05-2006เงินปันผล0.1250
16-03-200503-05-200520-05-2005เงินปันผล0.1200
16-03-200503-05-200520-05-2005หุ้นปันผล10:1
25-02-200407-05-200428-05-2004เงินปันผล0.4900
21-03-200307-05-200329-05-2003เงินปันผล0.7000
18-03-200230-04-200229-05-2002เงินปันผล1.0000
22-03-200102-05-200125-05-2001เงินปันผล0.8000
06-03-200002-05-200026-05-2000เงินปันผล0.7500
27-02-199729-04-199726-05-1997เงินปันผล0.4000
26-02-199630-04-199627-05-1996เงินปันผล0.2500
20-03-199509-05-199526-05-1995เงินปันผล0.2000
28-03-199409-05-199427-05-1994เงินปันผล0.2000
17-04-199310-05-199317-06-1993เงินปันผล0.1000
10-04-199207-05-199210-06-1992เงินปันผล0.2500
20-03-199126-04-199129-05-1991เงินปันผล10.0000
27-03-199005-04-199025-05-1990เงินปันผล10.0000
29-03-198907-04-198925-05-1989เงินปันผล10.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3