MIPF 15 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ MIPF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-08-202130-08-202116-09-2021เงินปันผล0.3601/Jan/2021-30/Jun/2021
17-02-202101-03-202118-03-2021เงินปันผล0.4201/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
19-08-202031-08-202017-09-2020เงินปันผล0.4201/Jan/2020-30/Jun/2020
19-02-202003-03-202019-03-2020เงินปันผล0.4201/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
18-02-201901-03-201919-03-2019เงินปันผล0.4501/Jul/2018-31/Dec/2018
14-08-201824-08-201812-09-2018เงินปันผล0.5501/Jan/2018-30/Jun/2018andretainedEarnings
12-02-201821-02-201813-03-2018เงินปันผล0.5501/Jul/2017-31/Dec/2017andretainedEarnings
10-08-201721-08-201708-09-2017เงินปันผล0.550001/01/17-30/06/17
08-02-201717-02-201709-03-2017เงินปันผล0.580001/07/16-31/12/16
08-08-201617-08-201606-09-2016เงินปันผล0.580001/01/16-30/06/16
11-02-201619-02-201611-03-2016เงินปันผล0.570001/07/15-31/12/15
10-08-201519-08-201508-09-2015เงินปันผล0.580001/01/15-30/06/15
13-02-201524-02-201513-03-2015เงินปันผล0.550001/07/14-31/12/14
15-08-201426-08-201412-09-2014เงินปันผล0.5001/01/14-30/06/14
13-02-201425-02-201414-03-2014เงินปันผล0.4601/07/13-31/12/13
15-08-201327-08-201313-09-2013เงินปันผล0.5001/01/13-30/06/13
14-02-201322-02-201315-03-2013เงินปันผล0.4501/07/12-31/12/12
16-08-201228-08-201214-09-2012เงินปันผล0.4501/01/12-30/06/12
15-02-201224-02-201215-03-2012เงินปันผล0.4601/07/2011-31/12/2011
16-08-201126-08-201115-09-2011เงินปันผล0.4601/01/2011-30/06/2011
14-02-201123-02-201115-03-2011เงินปันผล0.45
16-08-201026-08-201016-09-2010เงินปันผล0.4701/01/2010-30/06/2010
11-02-201023-02-201015-03-2010เงินปันผล0.40
13-08-200926-08-200917-09-2009เงินปันผล0.4401/01/2009-30/06/2009
12-02-200924-02-200916-03-2009เงินปันผล0.5001/07/2008-31/12/2008
14-08-200826-08-200816-09-2008เงินปันผล0.4701/01/2008-30/06/2008
13-02-200826-02-200817-03-2008เงินปันผล0.50
14-08-200728-08-200718-09-2007เงินปันผล0.4001/01/2007-30/06/2007
15-08-200628-08-200615-09-2006เงินปันผล0.3000
27-02-200608-03-200627-03-2006เงินปันผล0.2700
11-11-200521-11-200513-12-2005เงินปันผล0.3400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3