MNRF 3 ( -0.02 -0.68% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ MNRF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มัลติเนชั่นแนลเรสซิเดนซ์ฟันด์
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
18-08-202131-08-202117-09-2021เงินปันผล0.024001/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
28-05-2021เงินปันผล0.025001/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
02-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
02-03-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2020-31/Dec/2020
20-11-202002-12-202023-12-2020เงินปันผล0.040001/Jul/2020-30/Sep/2020andretainedEarnings
28-08-202009-09-202025-09-2020เงินปันผล0.040001/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
27-05-2020เงินปันผล0.040001/Jan/2020-31/Mar/2020andretainedEarnings
13-11-201826-11-201814-12-2018เงินปันผล0.0401/Jul/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
05-11-201517-11-201504-12-2015เงินปันผล0.0250 
14-08-201526-08-201514-09-2015เงินปันผล0.1001/04/15-30/06/15
23-04-201529-04-201522-05-2015เงินปันผล0.175001/01/15-31/03/15
13-02-201524-02-201516-03-2015เงินปันผล0.185001/10/14-31/12/14
09-10-201420-10-201410-11-2014เงินปันผล0.185001/07/14-30/09/14
15-08-201426-08-201415-09-2014เงินปันผล0.177001/04/14-30/06/14
21-04-201429-04-201422-05-2014เงินปันผล0.176001/01/14-31/03/14
12-02-201421-02-201412-03-2014เงินปันผล0.1901/10/13-31/12/13
08-10-201317-10-201306-11-2013เงินปันผล0.20 
15-08-201326-08-201313-09-2013เงินปันผล0.20 
22-04-201330-04-201321-05-2013เงินปันผล0.20 
15-02-201326-02-201315-03-2013เงินปันผล0.198001/10/12-31/12/12
11-10-201222-10-201209-11-2012เงินปันผล0.198001/07/12-30/09/12
15-08-201227-08-201213-09-2012เงินปันผล0.198001/04/12-30/06/12
10-04-201220-04-201211-05-2012เงินปันผล0.198001/01/12-31/03/12
07-02-201217-02-201208-03-2012เงินปันผล0.195001/10/2011-31/12/2011
07-10-201119-10-201108-11-2011เงินปันผล0.195001/07/2011-30/09/2011
02-08-201111-08-201131-08-2011เงินปันผล0.195001/04/2011-30/06/2011
05-04-201111-04-201104-05-2011เงินปันผล0.195001/01/2011-31/03/2011
03-02-201114-02-201104-03-2011เงินปันผล0.1901/10/2010-31/12/2010
06-10-201015-10-201004-11-2010เงินปันผล0.2001/07/2010-30/09/2010
30-07-201009-08-201030-08-2010เงินปันผล0.1901/04/2010-30/06/2010
07-04-201016-04-201007-05-2010เงินปันผล0.2001/01/2010-31/03/2010
03-02-201012-02-201004-03-2010เงินปันผล0.2201/10/2009-31/12/2009
02-10-200913-10-200903-11-2009เงินปันผล0.1901/07/2009-30/09/2009
23-07-200904-08-200921-08-2009เงินปันผล0.1901/04/2009-30/06/2009
03-04-200909-04-200912-05-2009เงินปันผล0.3901/10/2008-31/03/2009
07-10-200817-10-200814-11-2008เงินปันผล0.283012/05/2008-30/09/2008
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3