MODERN 4 ( 0.12 3.16% )

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ MODERN “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและโครงการลงทุนในอนาคต

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-202106-05-202120-05-2021เงินปันผล0.1501/Jan/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
27-02-202008-05-202022-05-2020เงินปันผล0.1201/Jan/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
27-10-201903-10-201916-10-2019เงินปันผล0.0501/Jan/2019-31/Jun/2019
28-02-201903-05-201922-05-2019เงินปันผล0.1001/Jan/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
05-09-201805-10-201816-10-2018เงินปันผล0.1001/01/18-30/06/18
24-02-201808-05-201823-05-2018เงินปันผล0.2001/01/17-31/12/17
02-09-201705-10-201716-10-2017เงินปันผล0.1001/01/17-30/06/17
24-02-201705-05-201723-05-2017เงินปันผล0.1501/01/16-31/12/16
23-09-201606-10-201620-10-2016เงินปันผล0.10 
26-02-201628-04-201617-05-2016เงินปันผล0.2501/01/15-31/12/15
13-11-201525-11-201508-12-2015เงินปันผล0.50 
18-09-201501-10-201514-10-2015เงินปันผล0.25 
25-02-201530-04-201519-05-2015เงินปันผล0.3001/01/14-31/12/14
02-10-201415-10-201430-10-2014เงินปันผล0.25 
29-07-201407-08-201422-08-2014เงินปันผล0.45 
25-02-201424-04-201409-05-2014เงินปันผล0.3001/07/13-31/12/13
26-09-201309-10-201322-10-2013เงินปันผล0.25 
21-02-201318-04-201302-05-2013เงินปันผล0.3001/07/12-31/12/12
25-09-201209-10-201222-10-2012เงินปันผล0.2001/01/12-30/06/12
21-02-201203-05-201221-05-2012เงินปันผล0.2501/07/2011-31/12/2011
22-09-201107-10-201120-10-2011เงินปันผล0.2001/01/2011-30/06/2011
24-02-201106-05-201125-05-2011เงินปันผล2.5001/07/2010-31/12/2010
27-09-201008-10-201021-10-2010เงินปันผล2.5001/01/2010-30/06/2010
25-02-201007-05-201027-05-2010เงินปันผล2.0001/07/2009-31/12/2009
23-09-200912-10-200922-10-2009เงินปันผล1.0001/01/2009-30/06/2009
26-02-200906-05-200921-05-2009เงินปันผล1.7501/07/2008-31/12/2008
30-09-200813-10-200824-10-2008เงินปันผล1.5001/01/2008-30/06/2008
27-02-200807-05-200821-05-2008เงินปันผล1.7501/07/2007-31/12/2007
02-10-200711-10-200724-10-2007เงินปันผล1.2501/01/2007-30/06/2007
05-10-200616-10-200627-10-2006เงินปันผล1.2500
28-02-200608-05-200622-05-2006เงินปันผล1.7500
04-10-200514-10-200528-10-2005เงินปันผล1.2500
25-02-200509-05-200525-05-2005เงินปันผล1.5000
17-08-200431-08-200415-09-2004เงินปันผล1.2500
02-03-200407-05-200425-05-2004เงินปันผล1.2500
14-08-200327-08-200312-09-2003เงินปันผล1.0000
27-02-200307-05-200323-05-2003เงินปันผล2.0000
25-02-200208-05-200222-05-2002เงินปันผล1.5000
27-02-200109-05-200125-05-2001เงินปันผล1.0000
11-03-199725-04-199716-05-1997เงินปันผล1.6000
13-03-199603-05-199627-05-1996เงินปันผล1.6000
07-03-199502-05-199523-05-1995เงินปันผล2.7500
19-01-199428-01-199418-02-1994เงินปันผล5.5000
26-04-199330-04-199327-05-1993เงินปันผล5.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3