MONO 2 ( -0.01 -0.65% )

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ MONO “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี(โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
24-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
20-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
21-02-201803-05-201823-05-2018เงินปันผล0.0301/01/17-31/12/17
24-10-201721-11-201701-12-2017เงินปันผล0.0301/01/17-30/09/17
21-02-201706-03-201725-05-2017เงินปันผล0.0301/01/16-31/12/16
04-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
25-02-201510-03-201520-05-2015เงินปันผล0.0201/07/14-31/12/14
06-08-201419-08-2014เงินปันผล0.02 
06-08-201419-08-2014หุ้นปันผล5 : 6 
19-02-201404-03-201424-04-2014เงินปันผล0.1040 
06-11-201320-11-201304-12-2013เงินปันผล0.072001/07/13-30/09/13
07-08-201321-08-201306-09-2013เงินปันผล0.115001/04/13-30/06/13
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3