MONTRI 0 ( 0.00 0.00% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ
Status : อัพเดท 17 กุมภาพันธ์ 2563

“ MONTRI “ ปันผล 2563

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สโตร์เรจ
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
07-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-31/Dec/2018
07-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jul/2018-31/Dec/2018
12-08-201712-09-201726-09-2017เงินปันผล0.185001/01/17-30/06/17
01-03-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/16-31/12/16
26-08-201607-09-201622-09-2016เงินปันผล0.1901/01/16-30/06/16
23-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/07/15-31/12/15
31-08-201510-09-201524-09-2015เงินปันผล0.3501/01/15-30/06/15
03-03-201513-03-201525-03-2015เงินปันผล0.3501/07/14-31/12/14
27-08-201410-09-201425-09-2014เงินปันผล0.3501/01/14-30/06/14
05-03-201417-03-201431-03-2014เงินปันผล0.3501/07/13-31/12/13
22-08-201309-09-201320-09-2013เงินปันผล0.3501/01/13-30/06/13
21-02-201306-03-201319-03-2013เงินปันผล0.3501/07/12-31/12/12
22-08-201205-09-201220-09-2012เงินปันผล0.3501/01/12-30/06/12
15-02-201227-02-201213-03-2012เงินปันผล0.3501/07/2011-31/12/2011
16-08-201130-08-201115-09-2011เงินปันผล0.3501/01/2011-30/06/2011
09-02-201124-02-201115-03-2011เงินปันผล0.3501/07/2010-31/12/2010
16-08-201027-08-201015-09-2010เงินปันผล0.3501/01/2010-30/06/2010
18-02-201002-03-201018-03-2010เงินปันผล0.3530/06/2009-31/12/2009
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3