MPIC 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

“ MPIC “ ปันผล 2563

ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
17-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
17-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
13-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
13-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
15-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
10-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
10-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
11-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
12-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
13-02-201224-02-201217-05-2012เงินปันผล0.0501/07/2011-31/12/2011
09-08-201122-08-201109-09-2011เงินปันผล0.0201/01/2011-30/06/2011
22-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
24-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
23-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
19-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
14-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
04-03-200302-04-200323-05-2003เงินปันผล0.1400
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3