MTI 90 ( -0.50 -0.55% )

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ MTI “ ปันผล 2564

คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
24-02-202109-03-202113-05-2021เงินปันผล4.5101/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-202010-03-202012-05-2020เงินปันผล2.9001/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201912-03-201908-05-2019เงินปันผล2.8201/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-201813-03-201808-05-2018เงินปันผล4.3001/Jan/2017-31/Dec/2017
22-02-201706-03-201709-05-2017เงินปันผล4.3001/01/16-31/12/16
23-02-201604-03-201609-05-2016เงินปันผล6.3001/01/15-31/12/15
25-02-201509-03-201511-05-2015เงินปันผล5.8001/01/14-31/12/14
26-02-201410-03-201409-05-2014เงินปันผล5.2401/01/13-31/12/13
27-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
24-02-201206-03-201211-05-2012เงินปันผล0.7501/01/2011-31/12/2011
23-02-201107-03-201111-05-2011เงินปันผล4.0001/01/2010-31/12/2010
24-02-201008-03-201010-05-2010เงินปันผล2.6501/01/2009-31/12/2009
25-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3