NEP 0 ( 0.03 6.98% )

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ NEP “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
25-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
24-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
23-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
25-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
19-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
16-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
17-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
23-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
24-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
03-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
21-03-2007ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2006-31/12/2006
26-10-198905-01-199031-01-1990เงินปันผล1.1000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3