NEW 50 ( -0.50 -1.00% )

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ NEW “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

บริษัท วัฒนาการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
28-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
28-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
29-02-202012-05-202025-05-2020เงินปันผล0.2001/Jan/2019-31/Dec/2019
27-02-201907-05-201924-05-2019เงินปันผล0.7001/Jan/2018-31/Dec/2018
27-02-201807-05-201824-05-2018เงินปันผล0.7001/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-201705-05-201725-05-2017เงินปันผล0.5001/01/16-31/12/16
27-02-201610-05-201619-05-2016เงินปันผล0.5001/01/15-31/12/15
26-02-201530-04-201519-05-2015เงินปันผล0.3501/01/14-31/12/14
27-02-201406-05-201416-05-2014เงินปันผล0.3001/01/13-31/12/13
24-02-201303-05-201316-05-2013เงินปันผล0.2001/01/12-31/12/12
25-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
25-02-201104-05-201119-05-2011เงินปันผล0.1501/01/2010-31/12/2010
28-02-201006-05-201021-05-2010เงินปันผล0.2501/01/2009-31/12/2009
26-02-200907-05-200920-05-2009เงินปันผล0.0501/01/2008-31/12/2008
21-02-200804-04-200825-04-2008เงินปันผล0.1701/01/2007-31/12/2007
15-03-199702-05-199728-05-1997เงินปันผล0.4000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3