NNCL 3 ( -0.04 -1.54% )

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ NNCL “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ๊นต์ ของผลกำไรสุทธิหลังหักภาษี

บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
17-03-202105-05-202125-05-2021เงินปันผล0.1101/Jan/2020-31/Dec/2021
17-03-202030-04-202022-05-2020เงินปันผล0.0801/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-201930-04-201922-05-2019เงินปันผล0.0901/Jan/2018-31/Dec/2018
13-03-201808-05-201818-05-2018เงินปันผล0.0801/Jan/2017-31/Dec/2017
10-03-201705-05-201726-05-2017เงินปันผล0.037001/01/16-31/12/16
15-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
17-03-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
18-03-201428-04-201422-05-2014เงินปันผล0.1001/01/13-31/12/13
12-03-201325-03-201323-05-2013เงินปันผล0.0801/01/12-31/12/12
13-03-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/11-31/12/11
15-03-201126-04-201120-05-2011เงินปันผล0.0301/07/2010-31/12/2010
14-10-201027-10-201012-11-2010เงินปันผล0.0401/01/2010-30/06/2010
16-03-201030-03-201018-05-2010เงินปันผล0.0301/01/2009-31/12/2009
17-03-200927-03-200920-05-2009เงินปันผล0.0401/01/2008-31/12/2008
18-03-200802-04-200820-05-2008เงินปันผล0.0501/07/2007-31/12/2007
14-08-200730-08-200712-09-2007เงินปันผล0.1001/01/2007-30/06/2007
03-04-200702-05-200722-05-2007เงินปันผล0.1501/01/2006-31/12/2006
21-03-200631-03-200610-05-2006เงินปันผล0.8000
08-09-200519-09-200505-10-2005เงินปันผล0.4000
23-03-200504-04-200520-05-2005เงินปันผล0.6000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3