NOBLE 7 ( 0.00 0.00% )

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ NOBLE “ ปันผล 2564

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี อนึ่งนโยบายดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
11-08-202124-08-202107-09-2021เงินปันผล0.3501/Jan/2021-30/Jun/2021
25-02-202110-05-202127-05-2021เงินปันผล0.5001/Jul/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
13-08-202027-08-202009-09-2020เงินปันผล1.1001/Jan/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
27-02-202012-05-202026-05-2020เงินปันผล2.2001/Jul/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
12-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2018-31/Dec/2018
12-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Oct/2018-31/Dec/2018
22-02-201907-03-201922-03-2019เงินปันผล6.9001/Jan/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
22-02-201807-05-201821-05-2018เงินปันผล0.1701/Jan/2017-31/Dec/2017
27-02-201726-04-201716-05-2017เงินปันผล0.2201/01/16-31/12/16
17-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
19-03-201506-05-201522-05-2015เงินปันผล0.1001/01/14-31/12/14
20-03-201406-05-201421-05-2014เงินปันผล0.3001/01/13-31/12/13
19-03-201303-05-201322-05-2013เงินปันผล0.3001/01/12-31/12/12
19-03-201204-05-201223-05-2012เงินปันผล0.3001/01/11-31/12/11
17-03-201128-04-201118-05-2011เงินปันผล0.4501/01/2010-31/12/2010
18-03-201029-04-201017-05-2010เงินปันผล0.3601/01/2009-31/12/2009
19-03-200906-05-200925-05-2009เงินปันผล0.2501/01/2008-31/12/2008
20-03-200802-05-200823-05-2008เงินปันผล0.1601/01/2007-31/12/2007
23-03-200702-05-200723-05-2007เงินปันผล0.2101/01/2006-31/12/2006
24-03-200603-05-200623-05-2006เงินปันผล0.2700
24-03-200503-05-200520-05-2005เงินปันผล0.1900
23-03-200404-05-200420-05-2004เงินปันผล0.4200
14-03-200331-03-200330-04-2003เงินปันผล0.1500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3