-->

NVD 2 ( -0.07 -3.61% )

บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 พฤศจิกายน 2562

“ NVD “ ปันผล 2562

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผล อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
20-02-201905-03-201908-05-2019เงินปันผล0.0801/Jan/2018-31/Dec/2018
09-11-201823-11-201804-12-2018เงินปันผล0.1101/Jan/2018-30/Sep/2018
19-02-201808-05-201816-05-2018เงินปันผล001/Jan/2017-31/Dec/2017
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3