NWR 1 ( 0.00 0.00% )

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 02 ธันวาคม 2563

“ NWR “ ปันผล 2563

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ยกเว้นในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
28-02-201913-05-201928-05-2019เงินปันผล0.0401/Jan/2018-31/Dec/2018
28-02-2017ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/16-31/12/16
02-03-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
27-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
27-02-201303-04-201324-04-2013เงินปันผล0.1201/01/12-31/12/12
27-02-2012ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2011-31/12/2011
25-02-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2010-31/12/2010
26-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
26-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
27-02-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
28-03-199730-04-199729-05-1997เงินปันผล1.3700
28-02-199607-05-199624-05-1996เงินปันผล2.8000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3