PDI 9 ( -0.40 -4.23% )

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 22 กันยายน 2564

“ PDI “ ปันผล 2564

อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
23-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
12-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
12-05-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
20-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
22-02-201728-04-201718-05-2017เงินปันผล1.0001/01/16-31/12/16
18-02-201603-05-201619-05-2016เงินปันผล0.20 
20-02-201530-04-201522-05-2015เงินปันผล0.4001/01/14-31/12/14
18-02-201406-05-201422-05-2014เงินปันผล0.30 
19-02-2013ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/12-31/12/12
21-02-201204-05-201223-05-2012เงินปันผล0.50
22-02-201106-05-201124-05-2011เงินปันผล1.2901/01/2010-31/12/2010
16-02-201030-04-201020-05-2010เงินปันผล0.9201/01/2009-31/12/2009
17-02-200930-04-200920-05-2009เงินปันผล0.8201/01/2008-31/12/2008
11-02-200829-04-200820-05-2008เงินปันผล2.7401/01/2007-31/12/2007
27-02-200602-05-200624-05-2006เงินปันผล1.1000
28-02-200503-05-200525-05-2005เงินปันผล0.4000
18-03-199431-03-199427-05-1994เงินปันผล1.1000
29-03-199305-04-1993เงินปันผล2.5000
18-08-199226-08-199221-09-1992เงินปันผล2.0000
14-04-199227-04-199215-05-1992เงินปันผล3.0000
16-08-199116-08-199115-09-1991เงินปันผล2.5000
19-03-199116-04-199115-05-1991เงินปันผล8.0000
30-07-199008-08-199015-09-1990เงินปันผล40.0000
19-03-199003-04-199015-05-1990เงินปันผล95.0000
31-07-198909-08-198911-09-1989เงินปันผล50.0000
03-03-198910-04-1989เงินปันผล50.0000
25-07-198803-08-1988เงินปันผล15.0000
22-03-198805-04-1988เงินปันผล7.0000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3