PERM 1 ( 0.03 4.41% )

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤษภาคม 2563

“ PERM “ ปันผล 2563

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่กรณีที่มีโครงการจะลงทุนโครงการอื่น

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
14-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
14-03-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
09-03-201727-03-2017เงินปันผล0.1501/01/16-31/12/16
22-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
10-03-201524-03-2015เงินปันผล0.05 
20-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/13-31/12/13
27-02-201326-03-2013เงินปันผล0.0501/01/12-31/12/12
20-02-201227-03-2012เงินปันผล0.0401/01/2011-31/12/2011
09-03-201124-03-2011เงินปันผล0.0501/01/2010-31/12/2010
23-02-2010ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2009-31/12/2009
09-03-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
04-03-2008ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2007-31/12/2007
27-02-200627-03-200619-05-2006เงินปันผล0.0800
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3