PICO 5 ( 0.04 0.82% )

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

“ PICO “ ปันผล 2565

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
14-01-2022ไม่จ่ายเงินปันผล01/Nov/2020-31/Oct/2021
14-01-2022ไม่จ่ายเงินปันผล01/Nov/2020-31/Oct/2021
15-01-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Nov/2019-31/Oct/2020
15-01-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Nov/2019-31/Oct/2020
10-01-202028-02-202020-03-2020เงินปันผล0.2501/Nov/2018-31/Oct/2019
14-01-201808-03-201823-03-2018เงินปันผล0.12501/Nov/2016-31/Oct/2017
16-01-201730-01-2017เงินปันผล0.1501/11/15-31/10/16
15-01-201628-01-2016เงินปันผล0.2201/11/14-31/10/15
16-01-201529-01-201513-02-2015เงินปันผล0.20 
10-01-2014ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/11/12-31/10/13
06-09-201319-09-201304-10-2013เงินปันผล0.1001/11/12-31/07/13
11-01-201325-01-2013หุ้นปันผล4 : 101/05/12-31/10/12
11-01-201325-01-2013เงินปันผล0.02777777801/05/12-31/10/12
08-06-201221-06-201206-07-2012เงินปันผล0.1001/11/11-30/04/12
06-01-201220-01-2012หุ้นปันผล2:101/11/2010-31/10/2011
06-01-201220-01-2012เงินปันผล0.055601/11/2010-31/10/2011
10-06-201123-06-201108-07-2011เงินปันผล0.1001/11/2010-30/04/2011
06-01-2011ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/11/2009-31/10/2010
11-12-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/11/2008-31/10/2009
12-12-200824-12-200809-01-2009เงินปันผล0.1801/11/2007-31/10/2008
06-06-200818-06-200804-07-2008เงินปันผล0.2001/11/2007-30/04/2008
11-01-200824-01-200829-02-2008เงินปันผล0.2001/05/2007-31/10/2007
08-06-200720-06-200703-07-2007เงินปันผล0.1001/11/2006-30/04/2007
05-06-200614-06-200630-06-2006เงินปันผล0.1700
16-01-200625-01-200628-02-2006เงินปันผล0.1700
02-06-200514-06-200530-06-2005เงินปันผล0.1400
20-12-200421-01-200528-02-2005เงินปันผล0.0855
20-12-200421-01-200528-02-2005หุ้นปันผล1:0.76923076899999
19-04-200428-04-200414-05-2004เงินปันผล0.1800
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3