PK 3 ( -0.04 -1.47% )

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ PK “ ปันผล 2564

ไม่เกินกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ เว้นแต่จะมีความจำเป็น เหตุอันสมควรที่ไม่สามารถจ่ายได้

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
19-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
19-02-2021ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2020-31/Dec/2020
21-02-2020ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2019-31/Dec/2019
22-02-2019ไม่จ่ายเงินปันผล01/Jan/2018-31/Dec/2018
23-02-201809-03-201822-05-2018เงินปันผล0.1201/Jan/2017-31/Dec/2017
23-02-201707-03-201722-05-2017เงินปันผล0.0801/01/16-31/12/16
29-02-2016ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/15-31/12/15
26-02-2015ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/14-31/12/14
25-02-2014ไม่จ่ายเงินปันผล-01/01/13-31/12/13
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3