PM 10 ( -0.10 -0.98% )

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ PM “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกําหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนความจําเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต

บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
10-08-202125-08-202108-09-2021เงินปันผล0.1501/Jan/2021-30/Jun/2021
09-02-202101-03-202111-05-2021เงินปันผล0.4001/Jan/2020-31/Dec/2020
04-08-202020-08-202003-09-2020เงินปันผล0.1001/Jan/2020-30/Jun/2020
11-02-202028-02-202020-04-2020เงินปันผล0.5301/Jan/2019-31/Dec/2019
06-08-201922-08-201905-09-2019เงินปันผล0.2001/Jan/2019-30/Jun/2019
12-02-201901-03-201909-05-2019เงินปันผล0.3601/Jan/2018-31/Dec/2018
07-08-201823-08-201805-09-2018เงินปันผล0.2001/Jan/2018-30/Jun/2018
13-02-201828-02-201810-05-2018เงินปันผล0.4501/Jan/2017-31/Dec/2017
08-08-201722-08-201706-09-2017เงินปันผล0.3501/01/17-30/06/17
14-02-201702-03-201708-05-2017เงินปันผล0.5901/01/16-31/12/16
09-08-201624-08-201608-09-2016เงินปันผล0.3101/01/16-30/06/16
16-02-201629-04-201619-05-2016เงินปันผล0.3001/01/15-31/12/15
06-08-201520-08-201503-09-2015เงินปันผล0.280001/01/15-30/06/15
19-02-201530-04-201521-05-2015เงินปันผล0.3801/07/14-31/12/14
07-08-201420-08-201403-09-2014เงินปันผล0.2501/01/14-30/06/14
20-02-201402-05-201422-05-2014เงินปันผล0.3101/07/13-31/12/13
08-08-201321-08-201303-09-2013เงินปันผล0.1901/01/13-30/06/13
21-02-201303-05-201320-05-2013เงินปันผล0.2501/07/12-31/12/12
10-08-201223-08-201210-09-2012เงินปันผล0.1201/01/12-30/06/12
17-02-201208-05-201222-05-2012เงินปันผล0.140001/07/2011-31/12/2011
03-08-201117-08-201101-09-2011เงินปันผล0.1001/01/2011-30/06/2011
21-02-201103-05-201120-05-2011เงินปันผล0.1601/01/2010-31/12/2010
19-02-201030-04-201020-05-2010เงินปันผล0.09
30-11-200911-12-200925-12-2009เงินปันผล0.070001/01/2009-30/09/2009
20-02-2009ไม่จ่ายเงินปันผล0.0001/01/2008-31/12/2008
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3