POPF 11 ( 0.10 0.88% )

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
Status : อัพเดท 27 กันยายน 2564

“ POPF “ ปันผล 2564

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
29-07-202110-08-202103-09-2021เงินปันผล0.247001/Apr/2021-30/Jun/2021andretainedEarnings
30-04-202112-05-2021เงินปันผล0.247001/Jan/2021-31/Mar/2021andretainedEarnings
03-02-202115-02-202105-03-2021เงินปันผล0.310001/Oct/2020-31/Dec/2020andretainedEarnings
30-10-202011-11-202001-12-2020เงินปันผล0.260001/Jul/2020-30/Sep/2020
31-07-202013-08-202001-09-2020เงินปันผล0.247001/Apr/2020-30/Jun/2020andretainedEarnings
07-05-202019-05-2020เงินปันผล0.260001/Jan/2020-31/Mar/2020
30-01-202012-02-202003-03-2020เงินปันผล0.256901/Oct/2019-31/Dec/2019andretainedEarnings
05-11-201918-11-201904-12-2019เงินปันผล0.156901/Aug/2019-30/Sep/2019andretainedEarnings
18-07-201930-07-201916-08-2019เงินปันผล0.338601/Apr/2019-31/Jul/2019
07-05-201916-05-2019เงินปันผล0.25401/Jan/2019-31/Mar/2019
30-01-201912-02-201901-03-2019เงินปันผล0.284301/Oct/2018-31/Dec/2018andretainedEarnings
07-11-201819-11-201804-12-2018เงินปันผล0.241401/Jul/2018-30/Sep/2018andretainedEarnings
24-07-201803-08-201822-08-2018เงินปันผล0.241401/Apr/2018-30/Jun/2018
02-02-201813-02-201802-03-2018เงินปันผล0.2101/Oct/2017-31/Dec/2017
04-01-201530-01-201520-02-2015เงินปันผล0.219316/10/14-31/12/14
18-09-201429-09-201424-11-2014เงินปันผล0.3001/07/14-15/10/14
29-07-201406-08-201428-08-2014เงินปันผล0.262001/04/14-30/06/14
24-04-201402-05-201422-05-2014เงินปันผล0.262001/01/14-31/03/14
23-01-201403-02-201419-02-2014เงินปันผล0.2679 
18-10-201329-10-201315-11-2013เงินปันผล0.252701/07/13-30/09/13
17-07-201326-07-201315-08-2013เงินปันผล0.252701/04/13-30/06/13
26-04-201303-05-201322-05-2013เงินปันผล0.252701/01/13-31/03/13
18-01-201329-01-201314-02-2013เงินปันผล0.2491 
24-10-201202-11-201216-11-2012เงินปันผล0.2491 
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3