PORT 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

“ PORT “ ปันผล 2564

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามที่กฏหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
23-02-202128-04-202119-05-2021เงินปันผล0.03501/Jan/2020-31/Dec/2020
01-04-202015-04-202029-04-2020เงินปันผล0.0701/Jan/2019-31/Dec/2019
26-02-202028-04-202020-05-2020เงินปันผล0.0701/Jan/2019-31/Dec/2019
14-08-201929-08-201901-10-2019หุ้นปันผล0.005
14-08-201929-08-201901-10-2019หุ้นปันผล10:1
14-08-201929-08-201907-10-2019หุ้นปันผล0.005
14-08-201929-08-201907-10-2019หุ้นปันผล10:1
22-02-201929-04-201921-05-2019เงินปันผล0.1001/Jan/2018-31/Dec/2018
20-02-201826-04-201811-05-2018เงินปันผล0.0501/Jan/2017-31/Dec/2017
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3